EMIR

Ett komplicerat regelverk som delvis redan trätt i kraft-
hur ska vi göra för att förstå EMIR?

Måndagen den 11 mars 2013


Välkommen till ett seminarium om den nya direktverkande förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsrapportering (European Market Infrastructure Regulation, nr 648/2012). Detta direktiv trädde i kraft den 16 augusti 2012 och vissa krav ska tillämpas redan nu, medan andra på grund av regeltekniska problem och förseningar kommer att införas och praktiskt börja tillämpas under de närmsta ett till två åren. Konsekvenserna för marknadsaktörer som handlar med OTC-derivat (”over the counter”) och andra derivat förutspås att bli omfattande, men trots detta är det svårt att i dagsläget ta till sig vad som egentligen ska prioriteras och praktiskt tas om hand.

Europaparlamentet och Rådet antog i juli 2012 förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsrapportering (European Market Infrastructure Regulation, nr 648/2012, EMIR). Förordningen syftar till att minska riskerna vid bilateral handel med derivatkontrakt. Bl. a. syftar förordningen till att minska motpartsrisker på marknaden genom införande av central motpartsclearing, att minska operativa risker genom att öka tillgängligheten av standardiserade derivatkontrakt och ökad elektronisk hantering, att vidare öka transparensen på marknaden genom införande av rapporteringskrav och centrala transaktionsregister samt att öka integriteten och säkerheten på marknaden genom bl.a. harmoniserade regelverk för medlemsstaterna.
Förordningen inför även tillstånds- och uppförandekrav för aktörer som vill agera som centrala motparter eller tillhandahålla transaktionsregister. I Sverige publicerades ett förslag till ny lag med anledning av EMIR i en lagrådsremiss den 31 januari 2013 i vilken Finansinspektionen utses till behörig myndighet för Sverige och därmed ges utrednings- och sanktionsbefogenheter m.m.


Nu har du möjlighet att delta i ett frukostseminarium som ger en överblick och konkreta råd:

• Hur ser tidsplanen för införandet av EMIR ut och vad innebär det i praktiken? Vad är
   brådskande och vad går eventuellt att avvakta med?

• Vi tittar närmare på kraven kring rapportering, central clearing och hantering av
   säkerheter m.m. Vilka praktiska svårigheter möter vi kring dessa
   frågor och vilka aktörer omfattas av kraven?

• Går det att identifiera aktuella marknadsaktörer redan nu? Vad innebär EMIR för dessa 
   parter bl.a. i termer av erbjuden servicenivå och konkurrens?


Boka den 11 mars
Tillsammans med kollegor i vårt internationella nätverk har vi inom PwC tittat närmare på införandet av EMIR och vilka praktiska konsekvenser detta kan väntas få på marknaden och dess aktörer. På detta frukostseminarium skulle vi vilja dela våra funderingar och analyser med er, för att på ett mer konkret sätt visa på en möjlig handlingsplan framåt.

Seminariet är kostnadsfritt.  

Program
08.00-08.30 Mingel - kaffe och smörgås serveras
08.30-10.00 Seminariet börjar/slutar
10.00-10.30 Tid för frågor
   
Datum och tid Måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.00-10.00
Plats Torsgatan 21, Bonnierhuset i Stockholm (Hörsalen, plan 5)
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast onsdagen den 6 mars 2013
Kontakt Om du har frågor maila Erika Bergh
eller ring 0709-29 33 02

Varmt välkommen önskar vi på PwC

Veronica Sommerfeld